สูงวัยมีเฮ! สมาคมฯเปิดรับบุคคลทั่วไปอายุ 20 - 65 ปี บริบูรณ์ คุ้มครองสูงสุด 400,000 บาท

มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้แก่ญาตินายพร้อม ศรีเธาว์

นางทัศนีย์ อินอ่อน ผู้ช่วยเหรัญญิกสมาคมฯ
มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้แก่ญาตินายพร้อม ศรีเธาว์
ณ วัดโพธิ์ศรีมงคล ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562