สูงวัยมีเฮ! สมาคมฯเปิดรับบุคคลทั่วไปอายุ 20 - 65 ปี บริบูรณ์ คุ้มครองสูงสุด 400,000 บาท

นายปานพกรณ์ หูตาชัย กรรมการสมาคมฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้แก่ญ ...

นางวนิดา เศลารักษ์ กรรมการสมาคมฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้แก่ญา ...

นายสงบ ชื่นตา นายกสมาคมฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้แก่ญาตินายพลข ...

นางทัศนีย์ อินอ่อน ผู้ช่วยเหรัญญิกสมาคมฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพ ...

นางทัศนีย์ อินอ่อน ผู้ช่วยเหรัญญิกสมาคมฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพ ...

นายสงบ ชื่นตา นายกสมาคมฯ และ นายปานพกรณ์ หูตาชัย กรรมการสมาค ...

นางทัศนีย์ อินอ่อน ผู้ช่วยเหรัญญิกสมาคมฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพ ...

กรรมการสมาคมฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพให้กับญาติสมาชิก ณ วัดบูรพาร ...

กรรมการสมาคมฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพให้กับญาติสมาชิก ณ วัดบ้านไผ ...