สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขยโสธร

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายเดชไพวรรณ์ มาลาอุตม์

นายนิรันต์ ถึงแสง กรรมการสมาคมฯ มอบป้ายเงินสงเคราะห์ แก่ญาติผู้เสียชีวิตนายเดชไพวรรณ์ มาลาอุตม์ ณ สุสานวัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร