สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขยโสธร

ทำเนียบคณะกรรมการชุดปัจจุบัน

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ

นางรักชนก น้อยอาษา

2555 - 2556 (ผู้ก่อตั้ง)

นางรักชนก น้อยอาษา

2557 - 2558

นายพัลลภ เพิ่มพูล

2559 - 2560

นายสงบ ชื่นตา

2561 - 2562

ดร.ศักดา ผาจำปา

2563 - 2564

นายณัฐวุฒิ จันทร์สว่าง

2565 - 2566

นายวุฒินันต์ สุดบอนิจ

2567 - ปัจจุบัน