สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเงินสงเคราะห์

คำถามที่พบบ่อย

โดยปกติสมาคมฯ จะเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ทุกปี โดยจะเปิดรับสมัครช่วงเดือน เมษายน ของทุกปีและจะปิดรับสมัครในสิ้นปีของปีนั้นๆ ในการรับสมัครสมาชิก ผู้สมัครจำเป็นต้องมาสมัครด้วยตนเองที่สมาคมฯ โดยเตรียมเอกสารดังนี้

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัครสมาชิก ดาวน์โหลดคลิกเลย

2.ใบรับรองแพทย์ (กรณีตรวจสุขภาพ  อยู่ในชุดสมัคร)

3.สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร ผู้จัดการศพ และผู้รับผลประโยชน์ คนละ 1 ชุด

4.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ผู้จัดการศพ และผู้รับผลประโยชน์ คนละ 1 ชุด

5.สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน 1 ชุด (กรณีที่ผู้จัดการศพและผู้รับผลประโยชน์เป็นคู่สมรสของผู้สมัคร)

6.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 แผ่น

สมาคมจะเรียกเก็บค่าสงเคราะห์รายปี 2450บาท และในกรณีมีสมาชิกเสียชีวิตเกิน 24ศพ ทางสมาคมจะเก็บเพิ่มศพและ 10บาท และจะสรุปยอดการเรียกเก็บในสิ้นปี

สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดชำระได้ตามช่องทางต่อไปนี้
   • ระบบตรวจสอบข้อมูลและยอดชำระ  https://app.cayasocoop.or.th
   • สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 081-876-3533, 091-064-9705
   • สอบถามผ่านทาง LINE Official Account  https://lin.ee/4YsEvXXuR

 

สมาชิกสามารถชำระได้ตามช่องทางต่อไปนี้
   • ชำระด้วยตนเองที่สำนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขยโสธร
   • ชำระผ่าน Mobile Banking (ตามเลขที่บัญชีที่ปรากฏตามใบแจ้งและบนหน้าเว็บไซด์ของสมาคม)
   • ชำระที่เค้าเตอร์ ธนาคาร ธ.ก.ส. ได้ทั่วประเทศ ตามใบแจ้ง Bill Payment ของสมาคม
สมาชิกสามารถแจ้งชำระเงินตามช่องทางต่อไปนี้
   • ทางหมายเลขโทรศัพท์ 081-876-3533, 091-064-9705
   • ทาง LINE Official Account  https://lin.ee/4YsEvXXuR

กรณีชำระผ่าน bill payment ของธนาคาร ธ.ก.ส. ทางธนาคารจะมีข้อมูล ชื่อ-สกุล ของสมาชิกจึงไม่ต้องแจ้งเข้ามาที่สมาคม

หากเลยวันกำหนดจ่ายสมาคมจะคุ้มครองสมาชิกภาพไปอีก 30 วัน สามารถชำระเงินได้ตามรอบปกติ และหากเลยกำหนดจ่ายเกินกว่า 30 วัน จะถือว่าพ้นจากสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสมาคม และไม่ได้รับการคุ้มครองเมื่อเสียชีวิตไม่ว่ากรณีใดๆ จนกว่าสมาชิกจะชำระเงินเข้ามาตามยอดที่ได้รับแจ้งจึงจะมีสถานะภาพเป็นสมาชิกภาพของสมาคม ตามปกติ

หากสมาชิกประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์จากเดิมให้สมาชิกดำเนินการดังต่อไปนี้
   • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์คนใหม่ 1 ชุด
   • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์คนใหม่ 1 ชุด

*หมายเหตุ

   • สมาชิกต้องมาทำการเปลี่ยนด้วยตนเอง และนำผู้รับผลประโยชน์เดิมมาด้วย
   • หากผู้รับผลประโยชน์เดิมไม่สามารถมาได้ ต้องมีเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ และต้องได้รับการยินยอมจากผู้รับผลประโยชน์เดิม
   • หากมีการปลอมแปลงเอกสาร หรือผู้รับผลประโยชน์เดิมไม่ยินยอม จะถือว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นโมฆะ

อ้างอิงตาม ประกาศฉบับที่ 3/2562 เรื่องการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกฆ่าตัวตายหรือถูกผู้อื่นฆ่า
ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ออกมาดังนี้

  1. การเสียชีวิตของสมาชิกฯ กรณีฆ่าตัวตาย เมื่อพ้นระยะเวลารอคอยตามรูปแบบเงื่อนไขใดๆ สมาคมฯจะจ่ายเงินสงเคราะห์ศพครึ่งหนึ่งหรือไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินสงเคราะห์ศพสูงสุดตามรูปแบบเงื่อนไขนั้นๆ
  2. การเสียชีวิตของสมาชิกฯ กรณีถูกผู้อื่นฆ่า หาคดีถึงที่สุดแล้วพบว่า ผู้กระทำการฆ่าไม่มีส่วนรับผลประโยชน์กับเงินสงเคราะห์ศพนี้ สมาคมฯจะจ่ายเงินสงเคราะห์ตามจำนวนเต็ม ตามห้วงระยะเวลารอคอยภายใต้เงื่อนไขนั้นๆ
  3. กรณีสมาชิกฯ เสียชีวิต ที่ยังไม่พ้นระยะเวลารอคอยภายใต้เงื่อนไขใดๆ สมาคมฯจะไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ศพ
  4. มติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขยโสธรถือเป็นข้อยุติ

หากมีสมาชิกเสียชีวิตให้ผู้รับผลประโยชน์ดำเนินการแจ้งให้กับสมาคมฯได้รับทราบทันที  หลังจากได้ทำการแจ้งจำหน่ายตายที่อำเภอ หรือท้องถิ่นแล้ว

ให้นำเอกสารตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ มายื่นรับเงินสงเคราะห์ศพกับสมาคมฯ
   1. สมุดประจำตัวสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขยโสธร
   2. สำเนาใบมรณะบัตร (ให้นำฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯด้วย)
   3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่เจาะรูแล้ว  และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิตที่จำหน่ายออกจากทะเบียนบ้านตามภูมิลำเนาแล้ว
   4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการศพ และผู้รับผลประโยชน์
   5. เอกสารอื่นๆ ในกรณีที่มีการแถลงสุขภาพและเสียชีวิตด้วยโรคต้องห้ามทางสมาคมฯ จะมีการขอตรวจสอบประวัติการรักษาย้อนหลัง หลังจากที่ผู้จัดการศพมายื่นเอกสารที่สมาคมฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

คณะกรรมการดำเนินงาน

blank
นายวุฒินันต์ สุดบอนิจ

นายกสมาคมฯ

blank
นายพัฒนา แสงศรี

อุปนายกคนที่ 1

blank
นายดำริ นนท์สามารถ

อุปนายกคนที่ 2

blank
นายสุรินันท์ จักรวรรณพร

อุปนายกคนที่ 3

blank
นางชัญญรัส สุนทรา

เหรัญญิก

blank
นางดวงพร เพลินสมบัติ

ผู้ช่วยเหรัญญิก

blank
นายแสนสุข เพียรงาม

เลขานุการ

blank
นายนิวัตร ศรีเล็ก

ผู้ช่วยเลขานุการ

blank
นายนิรันต์ ถึงแสง

กรรมการ

blank
นายอธิษฐ์พัฒน์ ชราศรี

กรรมการ

blank
นายวิทยา เวฬุวนารักษ์

กรรมการ

blank
นายชัยวัฒน์ หอมสุดชา

กรรมการ

blank
นายเฉลิมยศ ป้องทอง

กรรมการ

สถิติเข้าชม

025430
blank เข้าชมวันนี้ : 20
blank เข้าชมวันก่อน : 45
blank เข้าชมเดือนนี้ : 279
blank เข้าชมทั้งหมด : 25904
blank หมายเลขไอพีของท่าน : 15.204.207.175

LINE Official Account

Facebook Page

ช่องทางการชำระเงิน

สื่อประชาสัมพันธ์

blank

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขยโสธร

“เพื่อการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายโดยไม่ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้”

ติดต่อ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขยโสธร

วันเวลาเปิดทำการ

วัน เวลา
จันทร์
8:30–16:30
อังคาร
8:30–16:30
พุธ
8:30–16:30
พฤหัสบดี
8:30–16:30
ศุกร์
8:30–16:30
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ปิดทำการ

สอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม
 โทร 081-876-3533 และ 091-064-9705

Close