สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขยโสธร

ติดต่อเรา

ที่อยู่

17/12 ซอย เทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร ยโสธร 35000

เบอร์โทร

081-876-3533 และ 091-064-9705

อีเมล์

[email protected]

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ พร้อมให้การบริการ

blank

น.ส.ชนกนาถ สระบัวทอง

เจ้าหน้าที่บัญชี

blank

น.ส.ณัฐธิดา โสมณะวัฒน์

เจ้าหน้าที่การเงิน

blank

น.ส.ศรัญญา แก้วใส

เจ้าหน้าที่ธุรการ

blank

นายสุพลชัย เหมลา

เจ้าหน้าที่ทะเบียนและคอมพิวเตอร์

คำถามที่พบบ่อย

โดยปกติสมาคมฯ จะเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ทุกปี โดยจะเปิดรับสมัครช่วงเดือน เมษายน ของทุกปีและจะปิดรับสมัครในสิ้นปีของปีนั้นๆ ในการรับสมัครสมาชิก ผู้สมัครจำเป็นต้องมาสมัครด้วยตนเองที่สมาคมฯ โดยเตรียมเอกสารดังนี้

เอกสารประกอบการสมัคร�

1.ใบสมัครสมาชิก ดาวน์โหลดคลิกเลย

2.ใบรับรองแพทย์ (กรณีตรวจสุขภาพ  อยู่ในชุดสมัคร)

3.สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร ผู้จัดการศพ และผู้รับผลประโยชน์ คนละ 1 ชุด

4.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ผู้จัดการศพ และผู้รับผลประโยชน์ คนละ 1 ชุด

5.สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน 1 ชุด (กรณีที่ผู้จัดการศพและผู้รับผลประโยชน์เป็นคู่สมรสของผู้สมัคร)

6.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 แผ่น

สมาคมจะเรียกเก็บค่าสงเคราะห์รายปี 2450บาท และในกรณีมีสมาชิกเสียชีวิตเกิน 24ศพ ทางสมาคมจะเก็บเพิ่มศพและ 10บาท และจะสรุปยอดการเรียกเก็บในสิ้นปี

สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดชำระได้ตามช่องทางต่อไปนี้ 
   • ระบบตรวจสอบข้อมูลและยอดชำระ  https://app.cayasocoop.or.th 
   • สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 081-876-3533, 091-064-9705 
   • สอบถามผ่านทาง LINE Official Account  https://lin.ee/4YsEvXXuR 

 

สมาชิกสามารถชำระได้ตามช่องทางต่อไปนี้
   • ชำระด้วยตนเองที่สำนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขยโสธร
   • ชำระผ่าน Mobile Banking (ตามเลขที่บัญชีที่ปรากฏตามใบแจ้งและบนหน้าเว็บไซด์ของสมาคม)
   • ชำระที่เค้าเตอร์ ธนาคาร ธ.ก.ส. ได้ทั่วประเทศ ตามใบแจ้ง Bill Payment ของสมาคม
สมาชิกสามารถแจ้งชำระเงินตามช่องทางต่อไปนี้  
   • ทางหมายเลขโทรศัพท์ 081-876-3533, 091-064-9705 
   • ทาง LINE Official Account  https://lin.ee/4YsEvXXuR 

กรณีชำระผ่าน bill payment ของธนาคาร ธ.ก.ส. ทางธนาคารจะมีข้อมูล ชื่อ-สกุล ของสมาชิกจึงไม่ต้องแจ้งเข้ามาที่สมาคม 

 

หากเลยวันกำหนดจ่ายสมาคมจะคุ้มครองสมาชิกภาพไปอีก 30 วัน สามารถชำระเงินได้ตามรอบปกติ และหากเลยกำหนดจ่ายเกินกว่า 30 วัน จะถือว่าพ้นจากสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสมาคม และไม่ได้รับการคุ้มครองเมื่อเสียชีวิตไม่ว่ากรณีใดๆ จนกว่าสมาชิกจะชำระเงินเข้ามาตามยอดที่ได้รับแจ้งจึงจะมีสถานะภาพเป็นสมาชิกภาพของสมาคม ตามปกติ

หากสมาชิกประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์จากเดิมให้สมาชิกดำเนินการดังต่อไปนี้ 
   • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์คนใหม่ 1 ชุด 
   • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์คนใหม่ 1 ชุด

*หมายเหตุ  

   • สมาชิกต้องมาทำการเปลี่ยนด้วยตนเอง และนำผู้รับผลประโยชน์เดิมมาด้วย 
   • หากผู้รับผลประโยชน์เดิมไม่สามารถมาได้ ต้องมีเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ และต้องได้รับการยินยอมจากผู้รับผลประโยชน์เดิม 
   • หากมีการปลอมแปลงเอกสาร หรือผู้รับผลประโยชน์เดิมไม่ยินยอม จะถือว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นโมฆะ 

อ้างอิงตาม ประกาศฉบับที่ 3/2562 เรื่องการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกฆ่าตัวตายหรือถูกผู้อื่นฆ่า
ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ออกมาดังนี้

  1. การเสียชีวิตของสมาชิกฯ กรณีฆ่าตัวตาย เมื่อพ้นระยะเวลารอคอยตามรูปแบบเงื่อนไขใดๆ สมาคมฯจะจ่ายเงินสงเคราะห์ศพครึ่งหนึ่งหรือไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินสงเคราะห์ศพสูงสุดตามรูปแบบเงื่อนไขนั้นๆ
  2. การเสียชีวิตของสมาชิกฯ กรณีถูกผู้อื่นฆ่า หาคดีถึงที่สุดแล้วพบว่า ผู้กระทำการฆ่าไม่มีส่วนรับผลประโยชน์กับเงินสงเคราะห์ศพนี้ สมาคมฯจะจ่ายเงินสงเคราะห์ตามจำนวนเต็ม ตามห้วงระยะเวลารอคอยภายใต้เงื่อนไขนั้นๆ
  3. กรณีสมาชิกฯ เสียชีวิต ที่ยังไม่พ้นระยะเวลารอคอยภายใต้เงื่อนไขใดๆ สมาคมฯจะไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ศพ
  4. มติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขยโสธรถือเป็นข้อยุติ

หากมีสมาชิกเสียชีวิตให้ผู้รับผลประโยชน์ดำเนินการแจ้งให้กับสมาคมฯได้รับทราบทันที  หลังจากได้ทำการแจ้งจำหน่ายตายที่อำเภอ หรือท้องถิ่นแล้ว

ให้นำเอกสารตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ มายื่นรับเงินสงเคราะห์ศพกับสมาคมฯ
   1. สมุดประจำตัวสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขยโสธร
   2. สำเนาใบมรณะบัตร (ให้นำฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯด้วย)
   3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่เจาะรูแล้ว  และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิตที่จำหน่ายออกจากทะเบียนบ้านตามภูมิลำเนาแล้ว
   4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการศพ และผู้รับผลประโยชน์
   5. เอกสารอื่นๆ ในกรณีที่มีการแถลงสุขภาพและเสียชีวิตด้วยโรคต้องห้ามทางสมาคมฯ จะมีการขอตรวจสอบประวัติการรักษาย้อนหลัง หลังจากที่ผู้จัดการศพมายื่นเอกสารที่สมาคมฯ