สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขยโสธร

ประวัติความเป็นมา

            สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขยโสธร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยนางรักชนก น้อยอาษา เพื่อช่วยเหลือกันในเรื่อง “ค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว” โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร”

           ในระยะแรกก่อตั้งผู้ที่เข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร หรือเป็นบิดา มารดา หรือบุตรของสมาชิกสหกรณ์ฯเท่านั้น ต่อมาได้เปิดรับบุคคลทั่วไปให้เข้ามาเป็นสมาชิกและมีการเปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขยโสธร” ชื่อย่อว่า “ฌกส.สสจ.ยส”

ประวัติความเป็นมา history
ประวัติความเป็นมา ฌกส.สสจ.ยส