สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขยโสธร

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายอ่อนสี คำเหลา

นายดำริ นนท์สามารถ ตัวแทนสมาคมฯ มอบป้ายเงินสงเคราะห์ แก่ญาติผู้เสียชีวิต นายอ่อนสี คำเหลา