สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขยโสธร

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายแสวง แสนสุข

กรรมการสมาคม มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพแก่ญาติ นายแสวง แสนสุข