สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขยโสธร

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายสมหวัง ขันเงิน

นายดำริ นนท์สามารถ อุปนายกสมาคมฯ มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพนายสมหวัง ขันเงิน ณ เมรุวัดเทพรังษี ตำบล หนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร