สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขยโสธร

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นางสุปราณี วิเศษแก้ว

นายดำริ นนท์สามารถ อุปนายกสมาคมฯ มอบป้ายเงินสงเคราะห์ แก่ญาติผู้เสียชีวิต นางสุปราณี วิเศษแก้ว​