สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขยโสธร

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นางอนงค์ เมฆมล

นายดำริ นนท์สามารถ อุปนายกคนที่ 2 มอบป้ายเงินสงเคราะห์ แก่ญาติผู้เสียชีวิตนางอนงค์ เมฆมล ณ วัดบ้านนาหลู่ ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร