สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขยโสธร

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ จ.ส.อ.ญาณจักขุ์ วิเชียรรักษ์