สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขยโสธร

ประกาศ รับสมัครเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม และกรรมการดำเนินการ ประจำปี บัญชี 2565 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 10 กุมภาพันธ์ 2565