สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขยโสธร

ประกาศ รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขยโสธร

เปิดรับสมัครสมาชิกประจำปี 2567

สำหรับบุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 20 ไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

รูปแบบที่ 1

ตรวจสุขภาพ ไม่มีโรคประจำตัว
฿ 400,000 คุ้มครอง
 • ค่าสมัครแรกเข้า 2,550 บาท
 • ระยะเวลารอคอยไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • พ้นระยะเวลารอคอย 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี จ่าย 100,000 บาท
 • พ้นระยะเวลารอคอย 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จ่าย 200,000 บาท
 • พ้นระยะเวลารอคอย 3 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี จ่าย 300,000 บาท
 • พ้นระยะเวลารอคอยไม่น้อยกว่า 4 ปี ขึ้นไป จ่าย 400,000 บาท
 • เสียชีวิตก่อนระยะเวลารอคอยไม่คืนเงินทุกกรณี
ไม่มีโรคประจำตัว

รูปแบบที่ 1

ไม่ตรวจสุขภาพ ไม่มีโรคประจำตัว
฿ 200,000 คุ้มครอง
 • ค่าสมัครแรกเข้า 2,550 บาท
 • ระยะเวลารอคอยไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • พ้นระยะเวลารอคอย 3 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี จ่าย 100,000 บาท
 • พ้นระยะเวลารอคอยไม่น้อยกว่า 4 ปี ขึ้นไป จ่าย 200,000 บาท
 • เสียชีวิตก่อนระยะเวลารอคอยไม่คืนเงินทุกกรณี
ไม่มีโรคประจำตัว

รูปแบบที่ 2

ตรวจสุขภาพ มีโรคประจำตัว
฿ 150,000 คุ้มครอง
 • ค่าสมัครแรกเข้า 2,550 บาท
 • ระยะเวลารอคอยไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • พ้นระยะเวลารอคอย 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จ่าย 100,000 บาท
 • พ้นระยะเวลารอคอยไม่น้อยกว่า 3 ปี ขึ้นไป จ่าย 150,000 บาท
 • เสียชีวิตก่อนระยะเวลารอคอยไม่คืนเงินทุกกรณี
มีโรคประจำตัว

รูปแบบที่ 2

ไม่ตรวจสุขภาพ มีโรคประจำตัว
฿ 150,000 คุ้มครอง
 • ค่าสมัครแรกเข้า 2,550 บาท
 • ระยะเวลารอคอยไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • พ้นระยะเวลารอคอย 3 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี จ่าย 100,000 บาท
 • พ้นระยะเวลารอคอยไม่น้อยกว่า 4 ปี ขึ้นไป จ่าย 150,000 บาท
 • เสียชีวิตก่อนระยะเวลารอคอยไม่คืนเงินทุกกรณี
มีโรคประจำตัว