สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขยโสธร

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายอนนต์ เดชพละ

นายพัฒนา แสงศรี อุปนายกสมาคมฯ , นายดำริ นนท์สามารถ อุปนายกสมาคมฯ, นายนายอธิษฐ์พัฒน์ ชราศรี กรรมการสมาคมฯ มอบป้ายเงินสงเคราะห์ แก่ญาติผู้เสียชีวิต นายอนนต์ เดชพละ ณ วัดป่าธรรมนิมิต ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร