สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขยโสธร

สมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ แล้วได้ประโยชน์อะไรบ้าง?

การสมัครฌาปนกิจ ยโสธร (ฌกส ยโสธร) หรือเป็นสมาชิกของ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุข ยโสธร (ฌกส.สสจ.ยส)มีประโยชน์ต่อผู้จ่ายและผู้รับผลประโยชน์ ดังนี้

ประโยชน์ต่อผู้จ่าย

  • ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ เนื่องจากเงินฌาปนกิจสงเคราะห์จะถูกนำไปใช้จัดการศพของสมาชิกที่เสียชีวิต ซึ่งรวมถึงค่าโลงศพ ค่าเผาศพ ค่าทำบุญ และค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เพิ่มความมั่นคงทางการเงินให้กับครอบครัว เนื่องจากเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่เหลือจากการจัดการศพ สามารถนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าดำรงชีพ เป็นต้น
  • เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้อื่น เนื่องจากหากสมาชิกเสียชีวิตลง เงินฌาปนกิจสงเคราะห์จะถูกนำไปใช้ช่วยเหลือครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต

สมัครฌาปนกิจสงเคราะห์
ประโยชน์ต่อผู้รับผลประโยชน์

  • ได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพของสมาชิกในครอบครัวที่เสียชีวิต
  • ได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าดำรงชีพ เป็นต้น


หากไม่จ่ายเงินจะมีผลอย่างไร?

หากไม่จ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ อาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น เช่น ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นต้น

ตัวอย่างการจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

โดยทั่วไป การจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์จะเก็บในรูปของเงินสมทบ โดยสมาชิกจะต้องชำระเงินสมทบเป็นประจำทุกเดือนหรือทุกปี โดยจำนวนเงินสมทบจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของฌาปนกิจสงเคราะห์ เช่น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุข ยโสธร(ฌกส.สสจ.ยส)  เป็นต้น

เมื่อสมาชิกเสียชีวิตลง ครอบครัวของสมาชิกจะได้รับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์จำนวนหนึ่ง ซึ่งจำนวนเงินฌาปนกิจสงเคราะห์จะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินสมทบที่สมาชิกชำระไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก หากท่านมีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการสมัครสมาชิกได้ที่นี่