สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขยโสธร

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายชัยยุทธ วงษ์รัตน์

นางดวงพร เพลินสมบัติ ผู้ช่วยเหรัญญิกสมาคมฯ มอบป้ายเงินสงเคราะห์ แก่ญาติผู้เสียชีวิตนายชัยยุทธ วงษ์รัตน์ ณ เมรุวัดหอก่อง ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130