สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขยโสธร

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นางบุญลอน ขันทอง

นางดวงพร เพลินสมบัติ ผู้ช่วยเหรัญญิกสมาคมฯ มอบป้ายเงินสงเคราะห์ แก่ญาติผู้เสียชีวิตนางบุญลอน ขันทอง ณ เมรุวัดโชติการาม ตำบล โนนทราย อำเภอ มหาชนะชัย ยโสธร 35130