สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขยโสธร

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายไพฑูรย์ ทองไทย

นายสุรินันท์ จักรวรรณพร อุปนายกสมาคมฯ มอบป้ายเงินสงเคราะห์ แก่ญาติผู้เสียชีวิต นายไพฑูรย์ ทองไทย ณ วัดกุดเป่ง ต.เหล่าไฮ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร