สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขยโสธร

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายวิเศษ จันทร์ดี

นางดวงพร เพลินสมบัติ ผู้ช่วยเหรัญญิกสมาคมฯ มอบป้ายเงินสงเคราะห์ แก่ญาติผู้เสียชีวิตนายวิเศษ จันทร์ดี ณ เมรุวัดบ้านคูสองชั้น ตำบล หัวเมือง อำเภอ มหาชนะชัย ยโสธร