สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขยโสธร

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นางบุญชู สิงหา

นายนิรันต์ ถึงแสง กรรมการสมาคมฯ มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ แก่ญาติผู้เสียชีวิต นางบุญชู สิงหา ณ วัดป่าร่มเย็น บ้านกระจาย หมู่ 13 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดโสธร