สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขยโสธร

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นางฉวี มูลหลวง

นายณัทพล ทองน้อย และ นายอัมพร อุ่นชินกรรมการสมาคมฯ มอบป้ายเงินสงเคราะห์แก่ญาติ นางฉวี มูลหลวง​