สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขยโสธร

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นางสมหมาย ศรีจันทร์

นายพัฒนา แสงศรี อุปนายกสมาคมฯ , นายนิวัตร ศรีเล็ก ผู้ช่วยเลขานุการสมาคมฯ ร่วมมอบป้ายเงินสงเคราะห์ แก่ญาติผู้เสียชีวิต นางสมหมาย ศรีจันทร์ ณ ที่พักสงฆ์ป่าโคกกลาง อ.กุดชุม จ.ยโสธร