สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขยโสธร

ประกาศเรื่อง การคุ้มครองสิทธิในการรับเงินสงเคราะห์ศพเมื่อเสียชีวิตของสมาชิกสามัญและสมทบ